Kursangebot

 

Kursangebot Frühling – Sommer 2014

 

 


  A 1.1

Akademia

12. April – 21. Mai 2014

25. Mai – 03. Juli 2014

sa / mo / mi

so / di / do

Universität

13. April – 22. Mai 2014

24. Mai – 02. Juli 2014

so / di / do

sa / mo / mi

  A 1.2

Akademia

24. Mai – 02. Juli 2014

sa / mo / mi

Universität

12. April – 21. Mai 2014

25. Mai – 03. Juli 2014

sa / mo / mi

so / di / do

Umfang: 54 Stunden; Vollzahler: 430 LD; Studenten: 350 LD; Bücher: 50 LD

  A 2.1
Universität 13. April – 22. Mai 2014

24. Mai – 02. Juli 2014

so / di / dosa / mo / mi
  A 2.2
 Universität 13. April – 22. Mai 2014

25. Mai – 03. Juli 2014

so / di / dosa / mo / mi

Umfang: 54 Stunden; Vollzahler: 430 LD; Studenten: 350 LD; Bücher: 50 LD

  B 1.1
Universität 12. April – 21. Mai 2014

25. Mai – 03. Juli 2014

sa / mo / mi

so / di / do

  B 1.2
Universität 24. Mai – 02. Juli 2014 sa / mo / mi
 Umfang: 54 Stunden; Vollzahler: 430 LD; Studenten: 350 LD; Bücher: 60 LD
 B 2.1
Universität 12. April – 21. Mai 2014 sa / mo / mi
  B 2.2
Universität 24. Mai – 02. Juli 2014 sa / mo / mi
 Umfang: 54 Stunden; Vollzahler: 430 LD; Studenten: 350 LD; Bücher: 70 LD

Die rot markierten Kurse sind bereits belegt

 Unterrichtszeit:

morgens 10.00 Uhr – 13.15 Uhr

16.00 Uhr – 19.15 Uhr (Akademia)

   16.00 Uhr – 19.15 Uhr (Universität);

darin eine Pause von 15 Minuten.